Missió Grècia i Xipre

Del 02 de octubre de 2017 al 06 de octubre de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 30 de juny de 2017.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió te com a objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuÍdors, agents, etc¨segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

Què us oferim?

? Reunió amb el responsable dels mercats de Grècia y Xipre de La Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
? Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
? Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
? Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
? Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
? Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a les visites si així ho requereix l’empresa.
Dades de participació:
? Quota de participació 600 € (+IVA)
? Preu d’agendes en destí:
? Agenda a Grècia: 610 €
? Agenda a Xipre: 610 €

? Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017
? Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Víctor Moreno
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: vmoreno@cambraterrassa.org

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Comercial a Grècia i Xipre 2017” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

PER QUÈ GRÈCIA?
Grècia continua el seu procés d’estabilització econòmica després de l’acord per al desemborsament del tercer Programa d’Ajuda Financera, en el primer tram es desemborsaran 10.300 milions d’euros, a condició de complir amb el pla de reformes previst en el marc de les negociacions amb els creditors internacionals.

Les previsions de creixement per a 2017 són positives i se situen en un 2,7% de creixement del PIB segons el Fons Monetari Internacional, el 2,0% segons estimacions de l’OCDE i 2,6% segons la Comissió Europea.

Els sectors més destacats d’oportunitat de Grècia són els següents:
Agroalimentari: les similituds en els costums alimentaris entre Espanya i Grècia suposen una oportunitat per a les empreses espanyoles del sector. A més, Grècia ofereix una porta d’entrada idònia al mercat agroalimentari del sud-est d’Europa, donada l’àmplia xarxa de distribució de les empreses gregues.
Energia: el procés de privatitzacions que s’està donant al país, al costat dels projectes existents en matèria energètica, fan esperar que Grècia es converteixi en un centre energètic que distribueixi al sud d’Europa.
Infraestructures: tant en matèria de transport com en matèries mediambientals, el sector de les infraestructures està suscitat l’interès d’inversors internacionals en el marc del programa de privatitzacions hel·lè.
Logística: a causa de la situació geogràfica, Gràcia té el potencial d’esdevenir un nucli logístic, A més, la intermodalitat és una prioritat de l’Executiu actual.
Turisme: és el principal motor de l’economia grega. Després de batre rècords històrics en els últims anys, arribant als 23 milions de turistes el 2015, el sector presenta nombroses oportunitats per a empreses espanyoles que gràcies al seu know-now podran aprofitar el seu potencial en el puixant sector turístic grec.
PER QUÈ XIPRE?
Xipre té una localització estratègica, entre tres continents, Xipre presenta importants oportunitats comercials d’accés a altres mercats. Així, es configura com un territori destacat a la Mediterrània Oriental, proporcionant un enclavament d’intercanvis comercials entre Europa, Àfrica i Àsia. Li afavoreix l’àmplia cobertura de transports amb què compta: una moderna xarxa de carreteres, tres ports i dos aeroports internacionals.
A més, la seva condició de estafar membre de la UE, així com l’existència d’un atractiu règim fiscal, amb una de les càrregues tributàries en concepte de l’impost de societats d’impost sobre el valor afegit més baixos de tota la UE (tipus generals del 12 , 5% i 19%, respectivament), faciliten el desenvolupament de l’activitat empresarial en aquest mercat.
Pel que fa al potencial exportador de les empreses espanyoles, cal assenyalar que a dotació de recursos de Xipre és molt limitada, de manera que importa la majoria dels productes, tant per a consum intern com per reexportació. Els productes espanyols més demandats en el mercat xipriota es refereix a residus de la indústria alimentària, peces de vestir, aparells i material elèctrics, i vehicles automòbils i tractors.